Serviciu social acordat în comunitate

Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte

 

ADRESĂ:

Alba Iulia, Strada Gladiolelor nr 3 A, judeţ Alba, 510040

Tel/Fax: 0358/103535

Email: office.speromax@gmail.com

 

 1. DESCRIERE SERVICIULUI

Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte este înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația SM Speromax Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr . 000040 din 18.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare seria LT  nr 0001351/21.07.2016, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte ca şi componentă fără personalitate juridică,  în structura  Asociației SM SPEROMAX ALBA.

Scopul Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte este de a oferi sprijin  prin informarea și consilierea persoanelor afectate de scleroză multiplă și a comunității din care acestea fac parte.

FACILITĂŢI : Sunt constituite dintr-un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.

 

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR

 

Solicitantul serviciilor este fie persoană diagnosticată cu Scleroză Multiplă, fie aparținător sau membru de familie a unei persoane diagnosticată cu Scleroză Multiplă; are domiciliul sau reședința pe raza județului Alba;

Solicitantul are toate actele necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de accesare a serviciului și anume:

 • Cerere de adeziune (cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar.
 • Cerere de acordare servicii (cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar, aprobată sau respinsă de Coordonatorul serviciului
 • Copie C.I.
 • Copie Certificat naștere
 • Copie Certificat căsătorie, după caz
 • Copie certificat divorț/ certificat deces, după caz
 • Dovadă diagnostic – scleroză multiplă(Scrisoare medicală, Bilet iețire din spital, Buletin RMN, etc.), pentru beneficiarii cu scleroză multiplă
 • Certificat de încadrare în grad în termen de valabilitate – dacă acesta există
 • Dovada veniturilor lunare( copie după cupon pensie/ indemnizație handicap, Adeverință salariat, etc. ) pentru beneficiarii cu scleroză multiplă.

 

 1. ADMITEREA/RESPINGEREA IN CADRUL SERVICIULUI

Decizia de admitere/respingere in cadrul serviciului este luata de catre coordonatorul serviciului in functie de documentatia prezentata si recomandarea echipei multidisciplinare. În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de admitere, se va consemna, în scris pe cererea depusă, decizia de admitere sau respingere.

Decizia de respingere poate fi contestată în scris de către solicitant în termen de 10 zile de la data luării deciziei si comunicării ei.

În cazul admiterii în cadrul serviciului se va asigura informarea beneficiarului/reprezentantului său legal asupra principalelor reguli și practici ale procesului de furnizare a serviciilor.

După admiterea in cadrul Serviciul Social acordat in Comunitate destinat Persoanelor Adulte se va semna Contractul de furnizare servicii, se va întocmi fisa de evaluare initiala si planul individual de interventie.

Pentru fiecare beneficiar admis Asistentul social întocmeşte Fișierul personal al acestuia. Acest fișier trebuie să conțină dosarul cu documentele personale și dosarul de acordare servcii.

Dosarul cu documentele persoanle ale beneficiarului va cuprinde următoarele:

·         Cerere/ formular de adeziune(cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar
·         Buletin de identitate, după caz – xerocopie
·         Certificat de naștere –  xerocopie
·         Certificat de căsătorie sau, după caz, hotărâre de divorț – xerocopie
·         Copie act de deces al soțului/soției, dacă este cazul- xerocopie
·         Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Alba și planul de recuperare individuală;- xerocopie
·         Scrisoare medicala / Bilet ieșire din spital / Recomandare medicala din care să reiese diagnosticul de scleroză multiplă- după caz
·         Adeverință medical/ Certificat medical tip care să ateste  că nu suferă de boli infecto-contagioase
·         Acte doveditoare ale veniturilor (cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale).- xerocopie

Dosarul de acordare servcii va cuprinde următoarele:

·         Cerere de acordare servicii(cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar, aprobată sau respinsă de Cooronatorul serviciului
·         Contract de acordare de servicii sociale și actele adiționale
·         Decizie privind desemnarea responsabilului de caz
·         Fișă de evaluare inițiala- Fișa beneficiarului
·         Plan Individual de intervenție (PII)
·         Fișa de monitorizare servicii -Program individual de integrare
·         Rapoarte ale specialiștilor
·         Fise de consiliere
·         Fisa de evaluare/reevaluare a nevoilor persoanei

 

 1. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI SUNT:

 

– informarea beneficiarilor, familiei beneficiarilor,   reprezentanţilor legali, vizitatori;

– evaluarea beneficiarilor;

– planificare activităţi/servicii;

– recuperare/reabilitare funcțională;

– socializare si activităţi culturale;

– integrare/reintegrare socială;

– socializare și activități culturale;

– implementarea standardelor minime de calitate;

 

 1. SERVICII OFERITE

 

 1. Informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale(consiliere socio-medicală în managementul bolii Scleroză Multiplă) şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 2. Distribuire de ajutoare materiale(produse destinate problemelor de incontinență urinară, vitamine și suplimente nutritive);
 3. Consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate- ventilare emotionala, grupuri suport, grupuri terapeutice;
 4. Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale(ridicare tratament, evaluare periodica, facilitare internare in spital), organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică(kinetoterapie) sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.(terapie ocupațională, terapia bowen,informarea cu privire la activitățile asociației și specificul SM);
 5. Acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale(Vizită și suport la domiciliu, activitati de socializare etc.);
 6. Procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, certificat de handicap, decizie de pensionare);
 7. Alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;
 8. Suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.

 

 1. CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVICII

 

Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul serviciului şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este în conformitate cu Ordinul Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal/convenţional al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării/reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul furnizorului locuinţei protejate să efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.

Contribuția beneficiarului este 0 lei, aceasta poate fi modificată prin act adițional la contractual de furnizare servicii cu acordul ambelor părți.