Servicii

Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte

 

ADRESĂ:

Alba Iulia, Strada Gladiolelor nr 3 A  , judeţ Alba, 510040

Tel/Fax: 0358/103535

Email: office.speromax@gmail.com

 

A. Descriere serviciului

Este înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația SM Speromax Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr . 000040 din 18.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr 3661/21.07.2016, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte ca şi componentă fără personalitate juridică,  în structura  Asociației SM SPEROMAX ALBA.

Scopul Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte este de a oferi sprijin prin informarea și consilierea persoanelor afectate de scleroză multiplă și alte boli neurologice, dar și a comunității din care acestea fac parte.

FACILITĂŢI : Sunt constituite dintr-un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.

 

B. Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor

Solicitanţii serviciilor sunt persoane diagnosticate cu Scleroză Multiplă, aparținători sau membri de familie ai acestora;
Are domiciliul sau reședința pe raza județului Alba;
Solicitantul are toate actele necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de accesare a serviciului și anume:
Cerere de adeziune (cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar;
Cerere de acordare servicii (cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar, aprobată sau respinsă de Coordonatorul serviciului;
Copie C.I.;
Dovadă diagnostic – scleroză multiplă;
Certificat de încadrare în grad în termen de valabilitate – dacă acesta există;
C. Admiterea/respingerea in cadrul serviciului

Decizia de admitere/respingere in cadrul serviciului este luata de catre coordonatorul serviciului in functie de documentatia prezentata si recomandarea echipei multidisciplinare. În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de admitere, se va consemna, în scris pe cererea depusă, decizia de admitere sau respingere.

Decizia de respingere poate fi contestată în scris de către solicitant în termen de 10 zile de la data luării deciziei si comunicării ei.

În cazul admiterii în cadrul serviciului se va asigura informarea beneficiarului/reprezentantului său legal asupra principalelor reguli și practici ale procesului de furnizare a serviciilor.

După admiterea in cadrul Serviciul Social acordat in Comunitate destinat Persoanelor Adulte se va semna Contractul de furnizare servicii, se va întocmi fisa de evaluare initiala si planul individual de interventie.

Pentru fiecare beneficiar admis Asistentul social întocmeşte dosarul personal al acestuia. Acest dosar trebuie să con?ină cel puțin următoarele documente:

Cerere de adeziune (cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar;
Cerere de încadrare în serviciu (cu mențiunea aprobat/respins) – completată și semnată de beneficiar, aprobată sau respinsă de Coordonatorul serviciului;
Fișă de evaluare – completată și semnată de persoana din cadrului serviciului care luat în evidență beneficiarul;
Copie C.I.;
Dovadă diagnostic – scleroză multiplă sau alte boli neurologice;
Certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate – dacă acesta există;
Alte acte anexate cu acordul beneficiarului în funcție de cerințele de servicii ale acestuia;
Contract furnizare servicii;
Acte adiționale la contractul de furnizare acordare servicii
Declarație de confidențialitate – Conform căreia se obține acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

D. Principalele activităţi sunt:

– informarea beneficiarilor, familiei beneficiarilor,   reprezentanţilor legali, vizitatori;

– evaluarea beneficiarilor;

– planificare activităţi/servicii;

– recuperare/reabilitare funcțională;

– socializare si activităţi culturale;

– integrare/reintegrare socială;

– socializare și activități culturale;

– implementarea standardelor minime de calitate;

 

E. CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVICII

Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul serviciului şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este în conformitate cu Ordinul Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal/convenţional al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării/reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul furnizorului locuinţei protejate să efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.

Contribuția beneficiarului este 0 lei, aceasta poate fi modificată prin act adițional la contractual de furnizare servicii cu acordul ambelor părți.

 

F. SERVICII OFERITE

Asistenţă socială(Diagnoză socială, Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire, Îndrumare către alte servicii, Consiliere socială, Informare, Suport emoţional, etc)

Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale(Consiliere psihologică/psihosocială, Consiliere juridică, Terapii de integrare/reintegrare socială, Suport emoțional – religios, Ergoterapie/terapie ocupațională)

 

G. Carta drepturilor beneficiarilor le garantează acestora:

Art. 1. Dreptul  de a fi informați (ei și reprezentanții lor), cu privire la drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciului, de a participa și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care ii privesc;

Art. 2. Dreptul de a-și desfășura activitățile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

Art. 3. Dreptul de a decide și de a-și asuma riscurile ( direct sau prin reprezentanții legali) în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

Art. 4. Dreptul de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

Art. 5. Dreptul de a fi informat cu privire la starea lor de sănătate;

Art. 6. Dreptul de a consimți, prin contract, asupra serviciilor asigurate;

Art. 7. Dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contract;

Art. 8. Dreptul de a li se păstra toate datele personale în siguranță și confidențialitate: excepțiile de la regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanții lor;

Art. 9. Dreptul de a nu fi abuzați, neglijații, abandonați sau pedepsiții, hărțuiți sau exploatați sexual;

Art. 10. Dreptul de a  face sugestii și reclamații fără teama de repercursiuni;

Art. 11. Dreptul de a nu fi exploatați economic (abuzuri privind banii, proprietățile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru servicii etc.);

Art. 12. Dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică și psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat și a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul de funcționare sau regulamentul de ordie interioară;

Art. 13. Dreptul de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare, sa li se respecte drepturile și libertătile fundamentale;

Art. 14. Dreptul de a beneficia de demnitate si intimitate;

Art. 15. Dreptul de de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale etc., conform legii;

Art. 16. Dreptul de a-și dezvolta talentele și abilitățile;  de a fi sprijiniți pentru a se angaja în muncă;

Art. 17. Dreptul de a-și utiliza așa cum  doresc lucrurile personale;

Art. 18. Dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legală sau dacă există acorduri scrise  între serviciu social și beneficiar/ reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor beneficiarilor;

Art. 19. Dreptul de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 28 de zile lucrătoare înainte, dacă vor fi excluși de la accesul la activitățile derulate de serviciu social ( cazuri de transfer ori reziliarea unilaterală a contractului de servicii);

Art. 20. Dreptul de a fi excluși/transferați din serviciu numai:

din rațiuni de ordin medical;
la dorința beneficiarului;
pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari;
pentru comportamente care prejudiciază sau deranjază grav rutinele zilnice ale activităților centrului;
în cazul în care cerințele de abilitare/reabilitare ale beneficiarului depășesc posibilitățile furnizorului de servicii;
în cazul pierderii autorizației de funcționare de către Centrul de Zi;
Art. 21. Dreptul de a practica cultul religios ales;

Art. 22. Dreptul de a nu desfășura activități lucrative (aducătoare de venituri pentru centru) împotriva voinței lor;

Art. 23. Dreptul de  a accesa toate spațiile și echipamentele comune; de a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciu ;

Art. 24. Dreptul de a se implica și a participa la toate deciziile care îi privesc

Art. 25. Dreptul de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica și procedurile centrului și a-ți putea exprima liber opțiunile în legătură cu acestea;

Art. 26. Dreptul de a fi informați cu privire la toate activitățile desfășurate în centru, cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

Art. 27. Dreptul de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate (inclusiv dreptul de refuza unele servicii, în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de servicii);

Art. 28. Dreptul de a fi tratați individualizat pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

Art. 29. Dreptul de a-si exprima liber opinia cu privire la serviciile primite.

Art. 30. Dreptul de a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

Art. 31. Dreptul să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o  discriminare;

Art. 32. Dreptul să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale;

Art. 33. Dreptul să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

Art. 34. Dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

Art. 35. Dreptul să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;

Art. 36. Dreptul să li se respecte demnitatea şi intimitatea;

Art. 37. Dreptul să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.