Informații utile

1.Pensia de invaliditate

În primul rând trebuie menţionat faptul că indemnizaţia pentru handicap este acordată în baza legii 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturi- lor persoanelor cu handicap, în timp ce pensia de invaliditate este un drept tot al celui cu dizabilitate dar, acordat în baza legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Astfel, legea 448/2006 republicată şi modificată, stabileşte în cuprinsul articolului 5, punctul 19 următoarele:„indemnizaţie lunară este prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi autonome şi favorizarea incluzi- unii lor sociale”, iar articolul 58 din aceeaşi lege, alin- eatul 4 şi 5 stipulează că:
„(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale.
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu han- dicap grav;
2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu han- dicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handi- cap grav;
2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handi- cap accentuat;
3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu hand- icap mediu
(5) Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al co- pilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioa- da în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.”
Pe de altă parte, mai nou, în conformitate cu dispoziţiile Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoana cu dizabilitate poate beneficia şi de pensie de invaliditate.
Articolul 68, alineatul 1 stabileşte: „Pensia de in- validitate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca”.

Astfel, s-a născut legea 37/2013, publicată în Monitorul Oficial nr.131 din 12 martie 2013.
În baza acestei legi, au fost aduse o serie de modificări legii 263/2010, după cum urmează:
Articolul 76: va avea următorul cuprins: Per- soanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.
Articolul 76: „Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. 1 (adică: „(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate”) în condiţiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta”.
(2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74, respectiv:
– accidente de muncă sau boli profesionale;
– neoplazii, schizofrenie, SIDA;
– elevii, studenţii sau ucenicii afectaţi în timpul practicii profesionale;
– elevii şcolii militare, militarii în termen, militarii în prizonierat afectaţi în timpul stagiului;
– participanţii la revoluţia din 1989.
(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţa între stagiile de cotizare cerute de art. 58 („Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de gradul de handi- cap”) ?i 59 („Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare”) ?i stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”
Legea 37/2013 a intrat în vigoare la 01.04.2013Ceea ce ar trebui reţinut este faptul că pensia de invaliditate se va acorda indiferent de stagiul realizat, în toate cazurile în care beneficiarul a fost încadrat în grad de invaliditate.
Aşadar, cititorii revistei Împreună, care vor fi încadraţi într-un grad de invaliditate de către medicul expert al asigurărilor sociale, vor putea beneficia de pensie de invaliditate. Ceea ce aveţi de făcut este să vă adresaţi Casei de Pensii în vederea acordării pensiei de invaliditate cu o serie de documente, respectiv:
• cerere pentru înscrierea la pensie de invalidi- tate
• decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
• adeverinţa din care sa rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ?i cuantumul acesteia (unde este cazul);
• carnetul de muncă (original ?i copie) – dacă este cazul;
• carnetul de asigurări sociale (original si copie);
• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sec- toare de activitate – dacă este cazul;
• livretul militar (original ?i copie);
• diploma de studii (original ?i copie) ?i foaie matricolă (original ?i copie) sau adeverinţa din care să rezulte durata normală ?i perioada anilor de studii absolviţi la zi, precum ?i certificarea absolvirii acestora;
• persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
• adeverinţa privind sporurile ?i adaosurile regle- mentate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001- dacă este cazul;
• adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale ?i/sau deosebite – dacă este cazul;
• dovada certificării stagiului de cotizare;
• dovada calităţii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decretului – Lege nr.118/1990 (certificat de luptător ?i brevet);
• procură specială pentru mandatar (unde este cazul)

2.INDEMNIZATIA DE HANDICAP

Sediul materiei:

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Beneficiari:

Persoanele incadrate in handicap grav, accentuat si mediu (usor) pe baza de certificat de handicap eliberat de comisia de expertiza din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Bihor

Acte necesare incadrarii in grad de handicap:
Adeverinta de la medicul de familie

–         Trimitere de la medicul de familie la medicul specialist

–         Referat redactat de medicul specialist

–         Ancheta sociala efectuata de primaria de domiciliu

–         Carte de identitate (xerocopie)

–         Certificat de nastere (xerocopie)

–         Prezentare personala in fata comisiei

Contestarea certificatului de handicap:

In cazul in care persoana este nemultumita de incadrarea facuta de comisie, poate contesta certificatul de handicap la comisia superioara, in termen de 30 de zile de la data emiterii

Drepturile persoanelor cu handicap:

Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale de ocrotire a sanatatii;
b) sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si sociomedicale;
c) sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
d) sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces;
e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului;
f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare;
g) sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.

asadas

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si în conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;

b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist (la Casa Judeţeană de Pensii)

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.

In vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apatin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

b) stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport si turism, autoritatile administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

a) sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice;

b) sa organizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;

c) sa asigure conditii pentru practicarea sportului de catre persoanele cu handicap;

d) sa sprijine activitatea organizatiilor sportive ale persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala (Administratia Financiara)

b) scutire de la plata impozitului pe cladire si teren (la Primaria de domiciliu)

c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului (Administratia Financiara)

d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

e) scutire de la plata taxei hoteliere.

Nu in ultimul rand, adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:

a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:

1. in cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. in cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. in cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. in cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. in cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu;

Cine are dreptul sa lucreze?

Persoanele incadrate in handicap, indiferent de grad, au dreptul sa lucreze pe baza de contract de munca legal incheiat sau conventii civile, insa in ceea ce ii priveste pe pensionari, in special pe cei pensionati de invaliditate se impune urmatoarea distinctie:

Asiguratii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta, cu exceptia celor pensionati anticipat, isi pot continua activitatea, insa numai cu acordul angajatorului.

Dupa ce au iesit la pensie, acestia pot lucra, fie in baza unui contract individual de munca, fie in baza unei conventii civile.

Acest lucru este valabil si pentru persoanele iesite la pensie, pe caz de boala, cu grad de invaliditate III (care si-au pierdut pe jumatate capacitatea de munca, dar pot presta diferite activitati considerate usoare).

Potrivit legii, ambele categorii de pensionari au voie sa primeasca atat suma reprezentata de pensie, cat si salariul primit pentru activitatea profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective.
In ceea ce priveste durata permisa a programului de lucru, pentru cele doua categorii de pensionari, aceasta se diferentiaza astfel:
1. In cazul persoanelor care au iesit la pensie pentru limita de varsta legala, durata programului de lucru poate fi de minimum doua ore pe zi, ceea ce inseamna program de lucru redus, fie de opt ore pe zi, respectiv program de lucru cu norma intreaga.

2. Pensionarii cu gradul III de invaliditate au dreptul sa munceasca doar 4 ore pe zi. Persoanele pensionate anticipat sau partial anticipat precum si cele care au iesit la pensie pe caz de boala, cu grad de invaliditate I şi II (care si-au pierdut complet capacitatea de munca) nu pot incheia contracte individuale de munca.

Aceste informatii au fost obtinute cu sprijinul Biroului de Consiliere pentru Cetateni Oradea (BCC) prin Fundatia Ruhama din Oradea

Website: http://www.ruhama.ro/